Algemene voorwaarden | Vloerendirect Enkhuizen
Hoomline Vloeren Visualiser - Vloerendirect
info@vloerendirect.nl 0228 - 745 347 Route maken
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

 1. Van toepassing op alle verkopen -en leveringen op afstand van goederen in Nederland van Vloerendirect, gevestigd te Enkhuizen.
 2. Op alle aanbiedingen van Vloerendirect zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Vloerendirect u een schriftelijk exemplaar.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan Vloerendirect aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden worden aan de klant toegezonden.
 4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Vloerendirect.

 

Artikel 2: Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende kleuren, breedtes enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een idee van de echte kleur- en decornuances, maar zijn niet natuurgetrouw. De aangeboden stalen zijn slechts een staal aanname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen van Vloerendirect zijn inclusief BTW.
 2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijst van Vloerendirect en op onze website www.Vloerendirect.nl. Vloerendirect is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
 3. Vloerendirect heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.
 4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24 uur na deze vermelding op te zeggen.

 

Artikel 4: Offertes

 1. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
 2. De offertes van Vloerendirect zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
 3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen. Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig punt onjuistheden heeft bevat, dan is Vloerendirect bevoegd tot prijswijziging, voor zover daartoe aanleiding is.
 4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van Vloerendirect en mogen door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto’s op de website, monsterborden of modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling, c.q. structuur.

 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging c.q. bestelling aan Vloerendirect , in sommige gevallen voorzien van een handtekening en/of aanbetaling van de klant aan Vloerendirect, via email, internet of anderszins.
 2. Artikelen die op “bestelling” gekocht worden, kunnen na acceptatie door Vloerendirect niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de klant. Deze informatie is duidelijk aangegeven per product op onze website.
 3. Vloerendirect zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Vloerendirect heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na (vooruit)betaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 5. Vloerendirect zal de geaccepteerde bestellingen tijdig doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. Vloerendirect voldoet evenwel aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. De koper wordt hierover vooraf geïnformeerd.

 

Artikel 6: Betaling

 1. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 2. Tot het tijdstip dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde materiaal, eigendom van Vloerendirect.
 3. Betalingen dienen contant te worden voldaan óf uiterlijk twee dagen van te voren per bankoverschrijving bij ons op de rekening binnen te zijn.

 

Artikel 7: Garantie

 1. Vloerendirect staat in voor de kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.
 3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:
  1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  2. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging door inwerken van vocht en/of vocht van onderaf of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
  3. indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
  4. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 4. Bij klachten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de koper of die veroorzaakt zijn door de koper, zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.
 5. Vloerendirect houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De is koper gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan Vloerendirect, waardoor Vloerendirect met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).
 6. Vloerendirect is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) vloerproducten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.
 7. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

 

Artikel 8: Retouren

 1. Ter waarborging van de bestelkwaliteit neemt Vloerendirect geen artikelen retour.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Vloerendirect blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat Vloerendirect het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te gaan met uitstel van de nakoming verplichtingen van Vloerendirect, in welk laatst geval Vloerendirect bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Onder overmacht dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Vloerendirect, welke van dien aard is dat naleving van of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, rellen, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Vloerendirect of werknemersschaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van Vloerendirect of elders, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet of niet goed voldoen aan verplichtingen door leveranciers ten opzichte van Vloerendirect, sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van Vloerendirect bovenmatig verzwaren.

 

Artikel 10: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover Vloerendirect niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is /wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Vloerendirect te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.
 2. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Vloerendirect schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 3. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van al door Vloerendirect verrichte prestaties. Vloerendirect heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 11: Wanprestatie

 1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde, is de koper van rechtswege in gebreke indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf en is Vloerendirect bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van Vloerendirect om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van Euro 500,00 per geval of factuur.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Vloerendirect aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke blijven van koper.
 2. Vloerendirect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Vloerendirect aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt dan Euro 150,-. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan Vloerendirect nimmer aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan Vloerendirect niet meer aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.
 2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of gebreken door koper.
 3. Vloerendirect sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

 

Artikel 14: Copyright beeld- en tekstmateriaal

 1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of ander zins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Kom langs in de winkel!